PRODUKTE-SLIDER_Biogenic

Vær med i loopet

XRGI® BIOGENIC fra EC POWER skaber et cirkulært og bæredygtigt energisystem.

Den bundne opgave

Biogene gasser spiller en vigtig rolle for reduktion af klimaaftrykket.

Biogene gasser opstår under forrådnelse og nedbrydning af organisk materiale under iltfrie forhold – f.eks. gylle, spildevandsslam, madaffald og andre biologiske affaldsprodukter.

Ved at anvende biogene gasser fra affald til energiproduktion sikres en tilstand med CO2-neutralitet. CO2'en optages af biomassen, før man bruger den som energikilde, hvilket betyder, at kulstoffet cirkulerer i korte kredsløb. Dermed opnås en balance mellem den mængde kulstof, der udledes til atmosfæren, og den mængde kulstof, der fjernes fra atmosfæren.

Biogene gasser består hovedsageligt af metan, som også er hovedkomponenten i naturgas. Metan er et brændstof af høj kvalitet, men det er også 20-40 gange mere klimaskadeligt end CO2. Selv små mængder metan forårsager en betydelig drivhuseffekt. Metan skal derfor afbrændes for at mindske dets klimapåvirkning.

 

Dine fordele med XRGI® BIOGENIC

Udnyt de biogene gasser fra dit affaldsprodukt til energiforsyning.

BIOGENIC_rethink-waste-White

Gentænk
affald

ved at bruge det som energiressource

BIOGENIC_decrease-footprint-White

Mindsk
klimaaftrykket

ved at erstatte fossile brændstoffer

BIOGENIC_reduce-operating-costs-White

Reducer
driftsomkostninger

ved at udnytte biogene gasser på stedet

Vær med i loopet

XRGI® BIOGENIC fra EC POWER skaber et cirkulært og bæredygtigt energisystem.

EC POWERs XRGI® BIOGENIC kører på biogene gasser og genererer el og varme på stedet. XRGI® BIOGENIC kan anvendes overalt, hvor der dannes og opsamles biogene gasser. Dette sker primært i landbruget, spildevandsbehandling, genanvendelse af madaffald og deponier. Filtrering af de biogene gasser før brug gør det muligt for XRGI® BIOGENIC at køre på mange forskellige gaskvaliteter.

 

IOGENIC_application_areas_cycle

XRGI® BIOGENIC i loopet:

De fire gevinster

BIOGENIC_green-electricity

Grøn elektricitet på stedet:
De biogene gasser fra dit affaldsprodukt forbrændes i den yderst effektive motor i XRGI® BIOGENIC. Motoren driver en generator, der producerer elektricitet.

BIOGENIC_green-heat

Grøn varme på stedet:
Varme opstår som et biprodukt i XRGI® BIOGENIC. Denne varme returneres til biogasanlægget for at sikre den korrekte temperatur for fermenteringsprocessen, et højt gasudbytte og en god processtabilitet.

BIOGENIC_High-quality-fertiliser

Gødning af høj kvalitet:
Den tilbageværende biomasse er gødning af bedre kvalitet, hvilket er langt mindre problematisk for jord og vandløb end den oprindelige uforarbejdede gylle. Biomassen optages lettere af planterne. Det sikrer, at der siver mindre nitrat ud i vandmiljøet.

BIOGENIC_less-smell

Mindre lugt fra biomassen:
Den resterende biomasse lugter ikke så kraftigt som uforarbejdet gylle; de organiske bestanddele, der lugter, er blevet afgasset under produktionen af biogen gas.

Divider-Slider_Cows

Biomasse er en væsentlig uudnyttet ressource til energiproduktion.

calculation_2Cows

Gødning fra to køer kan nemt dække dit elforbrug i et år

Affald fra dyr er en betydelig uudnyttet ressource til energiproduktion. Med XRGI® BIOGENIC kan du forvandle dyremøg og andre organiske affaldsprodukter til energi.

To køer producerer ca. 40 m3 gylle om året. Ved at afgasse denne gylle i et biogasanlæg og bruge de biogene gasser i XRGI® BIOGENIC, produceres der mere end nok elektricitet til at dække én EU-borgers årlige elforbrug.

Kontakt os for et uforpligtende møde om mulighederne for kraftvarmeproduktion i dit landbrug.

> Til kontaktformularen.

Divider-Slider_WasteWaterTreatment

XRGI® BIOGENIC leverer en betydelig andel af dit elforbrug.

calculation_WasteWater

Et cirkulært system for spildevand

Biogene gasser opstår naturligt, når spildevand renses. Med XRGI® BIOGENIC kan du omdanne dette spildprodukt fra rensningsprocessen til strøm og varme.

Renseanlæg udgør en betydelig del af det samlede elforbrug i kommunerne. XRGI® BIOGENIC genererer elektricitet på stedet og dækker dermed en væsentlig del af dit renseanlægs elforbrug. Samtidig produceres der varme til opvarmning af rådnetanken. Dette reducerer dine driftsomkostninger.

Brug af biogene gasser i XRGI® BIOGENIC sikrer en effektiv anvendelse af dette biprodukt fra spildevandsrensning og erstatter fossile brændstoffer. Dette mindsker klimabelastningen fra dit renseanlæg.

Kontakt os for et uforpligtende møde om mulighederne for kraftvarmeproduktion på dit renseanlæg.

> Til kontaktformularen.

Divider-Slider_Biowaste

Organisk affald er den største af alle affaldskategorier i verden.

calculation_OrganicWaste

Et cirkulært system for organisk affald  

Organisk affald er den største af alle affaldskategorier på verdensplan. Med XRGI® BIOGENIC kan du udnytte denne betydelige affaldsressource til energiproduktion.

Ubrugte fødevarer har en betydelig indvirkning på miljøet; madspild er ansvarlig for 8-10 % af de globale drivhusgasudledninger ifølge UNEP Food Waste Index Report 2021.

Madspild og -tab sker i alle led i fødevareproduktionens værdikæde: i landbruget, fødevareforarbejdning, supermarkeder, restauranter, hoteller og husholdninger. Vi kan ikke helt fjerne madspild, og derfor er det vigtigt at udnytte vores madspild effektivt. Biogene gasser fra nedbrydningen af madaffaldet bliver brugt som en vedvarende energikilde i XRGI® BIOGENIC, hvilket reducerer dit CO2-aftryk.

Kontakt os for et uforpligtende møde om mulighederne for kraftvarmeproduktion ud fra dit madaffald.

> Til kontaktformularen.