Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Firma EC POWER jest zobowiązana do zapewnienia ochrony prywatności, integralności oraz dostępności danych naszych klientów, dostawców, partnerów i pracowników, w tym także, jeśli chodzi o dane osobowe. Podejmujemy ściśle określone zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych i prowadzimy wszystkie niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do ochrony danych, w tym postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W niniejszej polityce dotyczącej ochrony danych zamieszczone zostały informacje dotyczące sposobów przetwarzania danych osobowych przez firmę EC POWER, które prowadzimy jako administrator danych. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

2. Nasze czynności w zakresie przetwarzania danych

W poniższych rozdziałach zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące kategorii danych przetwarzanych przez naszą firmę, celów ich przetwarzania oraz jego podstaw prawnych.

2.1. Współpraca z klientami
2.2. Zarządzanie dostawcami i współpracownikami
2.3. Osoby odwiedzające nasze biura
2.4. Osoby odwiedzające stronę internetową www.ecpower.eu

2.1. Współpraca z klientami

Nasza firma pozyskuje i przetwarza dane osobowe w ramach współpracy z naszymi klientami. Pozyskujemy wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne w uzgodnionych celach i prosimy naszych klientów o przekazanie ich danych osobowych jedynie, kiedy jest to absolutnie konieczne w tychże celach.

Jakie dane pozyskujemy

Dane osobowe o charakterze ogólnym, w tym obejmujące imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów oraz adresy e-mail klientów i właścicieli firm będących naszymi klientami, a także imiona i nazwiska, nazwy stanowisk, numery telefonów oraz adresy e-mail wszelkich wskazanych przez klienta osób do kontaktu.

W jakim celu i na jakich podstawach prawnych dane są pozyskiwane

Przetwarzamy ogólne dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej z klientem, w tym także w następujących celach:

 • Realizacja dostaw produktów i usług,
 • Fakturowanie, oraz
 • Kontrola jakości i czynności kontrolerów jakości.


Ponadto, przetwarzanie danych jest konieczne dla firmy EC POWER w celu realizacji jej uzasadnionych interesów w zakresie zarządzania, kontroli i rozwoju naszej działalności oraz świadczonych usług, w tym także w następujących celach:

 • zarządzanie naszymi relacjami z klientami,
 • rozwój naszej działalności gospodarczej i usług (np. określenie potrzeb klientów i doskonalenie jakości obsługi),
 • przeprowadzanie operacji oraz czynności konserwacyjnych dotyczących systemów informatycznych, udostępnianych klientom lub wykorzystywanych przez nich w ramach korzystania z naszych usług, a także hostingu,
 • administracja i zarządzanie naszą witryną internetową, systemami i aplikacjami, oraz
 • przetwarzanie danych statystycznych i dotyczących rozwoju działalności biznesowej.


2.2. Zarządzanie dostawcami i współpracownikami

Pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe naszych dostawców oraz partnerów, w tym także dane osobowe dotyczące osób prywatnych zatrudnianych przez naszych dostawców i firmy współpracujące.

Jakie dane pozyskujemy

Przetwarzamy jedynie dane o charakterze ogólnym, w tym informacje kontaktowe.

W jakim celu i na jakich podstawach prawnych dane są pozyskiwane/strong

Prowadzimy przetwarzanie tych danych w celu zarządzania realizacją umów, a także odbioru towarów i usług od naszych dostawców oraz partnerów/firm współpracujących, a jeżeli dotyczy, także w celu świadczenia profesjonalnych usług dla naszych klientów.

Naszą podstawę prawną przetwarzania danych stanowi realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane. Jeżeli osoba, której dotyczą dane nie jest stroną umowy, naszą podstawę prawną przetwarzania danych stanowią interesy firmy w zakresie realizacji umowy zawartej z dostawcą lub współpracownikiem.

2.3. Osoby odwiedzające nasze biura

Pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe dotyczące osób odwiedzających, w tym klientów i innych przyjmowanych gości.

Jakie dane pozyskujemy

Pozyskujemy i przetwarzamy dane dotyczące imienia i nazwiska, stanowiska, firmy, z której pochodzi osoba odwiedzająca, a także imion i nazwisk osób przyjmujących w firmie EC POWER.

W jakim celu i na jakich podstawach prawnych dane są pozyskiwane

Prowadzimy przetwarzanie danych osobowych w celach dotyczących bezpieczeństwa. Naszą podstawę prawną przetwarzania danych stanowią obiektywne interesy firmy EC POWER, dotyczące zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa.


Dane osób odwiedzających są rejestrowane w recepcji przez krótki czas. Rejestr osób odwiedzających jest przechowywany w bezpiecznym miejscu, a zamieszczone w nim informacje są sprawdzane jedynie, kiedy posiadamy odpowiednią podstawę prawną, na przykład w razie jakiegokolwiek incydentu.

2.4. Osoby odwiedzające stronę internetową www.ecpower.eu

Pozyskujemy dane osobowe przekazywane przez osoby odwiedzające witrynę internetową firmy EC POWER lub dane osobowe, na których pozyskanie osoby te wyraziły zgodę.

Kiedy dane są pozyskiwane

W chwili odwiedzin na witrynie www.ecpower.dk informujemy Państwa o pozyskiwaniu danych osobowych. Korzystanie z usług dostępnych na witrynie internetowej firmy EC POWER, takich jak rezerwacja terminu spotkania, zapytanie o kontakt ze strony firmy EC POWER lub złożenie wniosku dotyczącego zatrudnienia wymaga przekazania określonych danych osobowych. Sytuacja jest identyczna w przypadku rejestracji do udziału w kursach szkoleniowych i organizowanych imprezach oraz subskrypcji informatorów.

Możemy również oferować Państwu możliwość brania udziału w interaktywnych forach umożliwiających omawianie określonych tematów z innymi użytkownikami witryny internetowej firmy EC POWER. Przed rozpoczęciem korzystania z tego rodzaju usług należy zapoznać się z naszym oświadczeniem dotyczącym korzystania z witryny internetowej EC POWER. Wszystkie wiadomości przesyłane przez Państwa za pośrednictwem sieci będą dostępne dla innych osób dysponujących dostępem do danego forum, a firma EC POWER nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Jakie dane pozyskujemy

Pozyskiwane przez firmę EC POWER dane osobowe mogą obejmować między innymi Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, adres firmy, nazwę stanowiska oraz podobnego rodzaju informacje umożliwiające identyfikację, a także dane do logowania, jeżeli zostały one przyznane użytkownikowi w związku z korzystaniem z usług EC POWER. Ponadto pozyskiwane są informacje dotyczące Państwa odwiedzin na stronie www.ecpower.eu.

For what purpose is the information collected and the basis for this

Firma EC POWER pozyskuje Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia Państwa rejestracji lub świadczenia dla Państwa określonych usług, a także rezerwacji określonych usług, jak również subskrypcji informatorów oraz innych informacji na temat naszej firmy i naszych usług. Ponadto, firma EC POWER pozyskuje Państwa dane osobowe w celu prowadzenia wewnętrznych badań rynku, działań dotyczących marketingu docelowego oraz w celach statystycznych.

Naszą podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi w tym przypadku udzielona przez Państwa firmie EC POWER zgoda dotycząca realizacji jej obiektywnych interesów w zakresie rozwoju jej działalności gospodarczej oraz działań marketingowych.

Wykorzystywanie przez firmę EC POWER plików cookie

Na naszej witrynie internetowej wykorzystywane są pliki cookie.

Cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany w przeglądarce internetowej na Państwa komputerze, w smartfonie, urządzeniu iPad lub jakimkolwiek innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo w zakresie odwiedzania naszej witryny internetowej. Pliki cookie umożliwiają identyfikację Państwa komputera itp. oraz pozyskiwanie danych dotyczących Państwa zachowania w sieci, w tym odwiedzanych stron i funkcji wykorzystywanych przez Państwa przeglądarkę internetową oraz zapewnienia jej prawidłowego działania technicznego. W pewnych przypadkach, pliki cookie stanowią jedyny sposób zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej. Plik cookie jest plikiem pasywnym i nie umożliwia pozyskiwania jakichkolwiek danych z Państwa komputera, rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania. Są one anonimowe i nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki cookie są wykorzystywane przez praktycznie wszystkie witryny internetowe

3. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Ryzyko biznesowe dotyczące bezpieczeństwa informacji stanowi dla firmy EC POWER najwyższy priorytet. Nasza firma podchodzi w bardzo poważny i profesjonalny sposób do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji i przestrzega ogólnie uznanych, międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Wprowadziliśmy odpowiednie rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa, zapewniające bezpieczeństwo danych naszych klientów, a także danych osobowych i innych danych o charakterze poufnym. Systematycznie przeprowadzamy wewnętrzne czynności kontrolne mające na celu ciągłe zapewnienie zgodności z wszystkimi obowiązującymi politykami i środkami.

4. Przekazywanie danych osobowych

Nasza firma przekazuje dane osobowe wyłącznie, jeżeli posiada odpowiednie podstawy prawne, które to umożliwiają.

 • 4.1. Inne firmy należące do grupy
 • 4.2. Inne osoby trzecie, które realizują dostawy towarów lub usług
 • 4.3. Audytorzy i inni profesjonalni doradcy


4.1. Podmioty zależne i stowarzyszone firmy EC POWER

Firma EC POWER należy do grupy przemysłowej, której spółka nadrzędna posiada siedzibę w Danii. Firma EC POWER prowadzi działalność zarówno na terenie UE/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jak i poza nim.

W ramach prowadzonej współpracy, dane osobowe mogą być przekazywane do krajów znajdujących się zarówno na terenie UE/EOG, jak i poza nim, których przepisy mogą nie zapewniać identycznego poziomu ochrony danych osobowych. Niemniej jednak, firma EC POWER przestrzega ogólnej polityki grupy obowiązującej w zakresie pozyskiwania danych osobowych, w związku z czym dane są przetwarzane poza terenem UE/EOG jedynie w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie UE/EOG, co zapewnia odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do przekazywania danych osobowych. Jeżeli przepisy obowiązujące w innych krajach w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych są bardziej rygorystyczne, niż przepisy, którym podlega duńska spółka nadrzędna, przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone zgodnie z przepisami danego kraju.

Nasza firma uzyskała zezwolenie wydane przez duńską Agencję Ochrony Danych na przetwarzanie danych osobowych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Przekazujemy dane osobowe innym firmom EC POWER, kiedy jest to konieczne w celach administracyjnych oraz dotyczących świadczenia profesjonalnych usług dla naszych klientów, np. kiedy oferujemy usługi konsultingowe realizowane przez inne firmy należące do grupy EC POWER.

4.2. Inne osoby trzecie, które realizują dostawy towarów lub usług

Nasza firma współpracuje z innymi osobami trzecimi, takimi jak podwykonawcy, w ramach realizacji naszych usług. W takim przypadku tego rodzaju osoby trzecie otrzymują dane osobowe niezbędne w celu realizacji uzgodnionych(ej) usług(i).

Firma EC POWER zawiera umowy niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych oraz wypełnienia wszystkich naszych zobowiązań prawnych w tym zakresie.

4.3. Audytorzy i inni profesjonalni doradcy

Nasza firma może czasami przekazywać dane osobowe naszym audytorom i innym profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy itp. Mogą one być na przykład konieczne dla audytorów w celu przeprowadzenia audytu lub niezbędne dla uzyskania porady prawnej od innych profesjonalnych doradców, takich jak prawnicy.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Firma EC POWER usuwa dane osobowe, kiedy nie ma dłużej jakichkolwiek potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, aby kontynuować przetwarzanie tych danych. Okres przechowywania danych jest uzależniony od zobowiązań ciążących w tym zakresie na firmie EC POWER zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Państwa prawa

Jako osobom, których dotyczą dane przysługują Państwu określone prawa, a pełniąca rolę administratora danych firma EC POWER jest zobowiązana do ich przestrzegania.

Mogą Państwo skontaktować się z firmą EC POWER w celu uzyskania informacji na temat rodzaju Państwa danych osobowych przetwarzanych przez EC POWER, a także skorygowanie jakichkolwiek nieprawidłowych lub niewłaściwych danych osobowych. Jeżeli zamierzają Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania przez firmę EC POWER lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z EC POWER. Mogą Państwo również skontaktować się z firmą EC POWER w celu wykonania przysługującego Państwu prawa dotyczącego przenoszenia danych.

W przypadku, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone na podstawie wydanej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili. W celu odwołania zgody wyrażonej w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszą firmą. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać dłużej wiadomości e-mail zawierających informacje na temat firmy EC Power oraz materiałów marketingowych EC POWER, mogą Państwo z łatwością z tego zrezygnować, klikając opcję „anuluj subskrypcję” w otrzymanej od naszej firmy wiadomości e-mail.

7. Modyfikacje niniejszej polityki dotyczącej ochrony danych

Nasza firma zdaje sobie sprawę, że odpowiedzialność za zapewnienie przejrzystości stanowi proces ciągły. W związku z powyższym, systematycznie weryfikujemy i aktualizujemy niniejszą politykę dotyczącą ochrony danych.

Niniejsza polityka dotycząca ochrony danych została zaktualizowana w dniu 16 maja 2018 r.

8. Kontakt

Administratorem danych jest Erik Rosenbom

Jeżeli zamierzają Państwo skorzystać z praw wymienionych powyżej lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę lub niniejszej polityki ochrony danych, prosimy o kontakt:

I-trust
Dla.: Erik Rosenbom
Baldersvej 12
8850 Bjerringbro
Dania
Telefon: +45 42 36 59 88
E-mail: rosenbom@i-trust.dk

9. Skargi

Jeżeli zamierzają Państwo złożyć jakąkolwiek skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę, prosimy o przesłanie szczegółowych informacji dotyczących Państwa skargi pocztą e-mail do pana Erika Rosenbom’a. Po rozpatrzeniu Państwa skargi prześlemy odpowiedź.

Ponadto mogą Państwo również złożyć skargę do duńskiej Duńską Agencji Ochrony Danych w odniesieniu do wszystkich przysługujących Państwu praw oraz przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę EC POWER. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia skargi do Duńskiej Agencji Ochrony Danych są dostępne na naszej witrynie internetowej www.datatilsynet.dk.

Przepisy

TPrzepisy obowiązujące w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych przez firmę EC POWER są następujące:

Ustawa dotycząca danych osobowych (obowiązująca do dnia 25 maja 2018 r.)

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 r.)

Ustawa dotycząca ochrony danych (od dnia 25 maja 2018 r.)